Pályázati felhívás-gondozó (házi segítségnyújtás területén)
Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat               

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
házi szociális gondozás

gondozó (házi segítségnyújtás területén)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7847 Drávaszerdahely, .

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. A gondozó a személyi gondozás körében: 1.1. segítő kapcsolatot alakít ki és tart fenn az ellátottal, ennek keretében az alábbi tevékenységeket látja el: a) információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás, b) családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, c) az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés, d) ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében, 1.2. a gondozottra vonatkozóan egyéni gondozási tervet készít, mely tartalmazza: a) az ellátott fizikai és mentális állapotára vonatkozó megállapításokat, b) az állapotjavulás, illetve az állapotromlás megelőzése érdekében szükséges, javasolt feladatokat, azok ütemezését, c) a segítségnyújtás egyéb elemeit, 1.3. folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben foglaltak érvényesülését, évente vagy jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkezésekor átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek alapulvételével módosítja az egyéni gondozási tervet, 1.4. az alábbiakra kiterjedő gondozási és ápolási feladatokat végez: a) mosdatás b) fürdetés c) öltöztetés d) ágyazás, ágyneműcsere e) inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése f) haj, arcszőrzet ápolás g) száj, fog és protézis ápolás h) körömápolás, bőrápolás i) folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) j) mozgatás ágyban k) decubitus megelőzés l) felületi sebkezelés m) sztómazsák cseréje n) gyógyszer kiváltása o) gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása p) vérnyomás és vércukor mérése q) hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül r) kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, s) kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás t) a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig). 2. A gondozó a személyi gondozási feladatokon túl a hozzá tartozó ellátási területen az SZMSZ-ben meghatározott szociális segítési feladatokat is ellát. 3. A gondozó a fenti feladatok ellátásával kapcsolatban: a) elvégzi a szükséges adminisztratív feladatokat, ennek keretében különösen napi tevékenységéről a jogszabály szerinti formában és tartalommal tevékenységnaplót vezet, ellátottanként és a tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezésének feltüntetésével, b) munkavégzéséről rendszeresen beszámol a vezető gondozónak, c) tájékoztatja a vezető gondozót az ellátott állapotában bekövetkező, a gondozási szükséglet módosítását igénylő változásokról, az intézményi elhelyezés szükségességéről, d) napi rendszerességgel lejelenti a szakmai vezetőnek az adott napon ellátásban nem részesülő gondozottakat, e) részt vesz a munkaértekezleteken, f) végrehajtja az intézményvezetőtől illetve a vezető gondozótól kapott utasításokat, ellátja az általuk meghatározott feladatokat, g) a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi szociális és alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel, h) szakápolási feladatok ellátásának szükségessége esetén kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója, szociális gondozó és ápoló),

 

•         büntetlen előélet

•         magyar állampolgárság

•         18. életév betöltése

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         házi segítségnyújtás területén szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű empátia, pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         kézzel írt önéletrajz

•         végzettséget igazoló okirat másolata

•         erkölcsi bizonyítvány

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolovics Ivánné nyújt, a 30/5790458 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 66/2016/Szem , valamint a munkakör megnevezését: gondozó (házi segítségnyújtás területén).

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Villány Város Önkormányzatának honlapja - 2016. október 10.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

A pályázat kiírása megtekinthető a https://kozigallas.gov.hu/ címen is. 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra