Pályázati felhívás - intézményvezető


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc u. 22.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban a családsegítő számára meghatározott feladatokat. Az intézményvezető feladatai: Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szociális alapszolgáltatásokkal, illetve gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos, részére meghatározott, illetve az ott nevesített egyéb, az intézmény vezetésével összefüggő feladatokat. Így különösen: Gondoskodik az előírt nyilvántartások vezetéséről, adatszolgáltatások teljesítéséről, tájékoztatási bejelentési kötelezettség teljesítéséről, a panaszok kivizsgálásáról. Beszámolót készít. Kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, hatóságokkal, fenntartókkal. A szociális alapszolgáltatásokkal, gyermekjóléti szolgáltatással összefüggésben vezeti az esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat. Gondoskodik a jelzőrendszeri felelős kijelöléséről. Közreműködik a szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítésében. A házi segítségnyújtás keretében dönt a kérelmekről, megállapítja a gondozási szükségletet. Ellátja az ellátott állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos részére meghatározott feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezetőre meghatározott képesítés, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. Rész I. Alapellátások 1. Család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ magasabb vezetőjére meghatározott képesítések valamelyike.,

•         A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         magyar állapolgárság

•         büntetlen előélet

•         18. életév betöltése

•         nem áll a Kjt 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt

•         nem áll a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt

•         cselekvőképesség

•         a jogviszony létesítése, vezetői megbízás elfogadása esetén vele szemben nem állhat fenn a Kjt. 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Családsegítés és házi segítségnyújtás területén szerzett tapasztalat. - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         szociális szakvizsga megléte

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű határozottság, lojalitás, empátia, következesség, szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

•         arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázó szamai életrajza

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

•         a jogosítvány másolata

•         erkölcsi bizonyítvány

•         végzettséget igazoló okiratok másolata

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülés tartása mellett kéri

•         nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítése, vezetői megbízás elfogadása esetén vele szemben nem áll fenn a Kjt. 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy-Hegedüs Brigitta nyújt, a 30/180-3684 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás címére történő megküldésével (7773 Villány , Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VSZ/156-1/2019. , valamint a beosztás megnevezését: családsegítő, intézményvezető.

 

•         Elektronikus úton dr. Nagy-Hegedüs Brigitta részére a hegedus.brigitta@villany.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: dr. Nagy-Hegedüs Brigitta, Baranya megye, 7773 Villány, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázatot a Kjt. illetve a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályai szerint bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.villany.hu, illetve a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat székhelyén a helyben szokáso - 2019. július 18.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan