Pályázati felhívás gépjármű adás-vételére


Pályázati felhívás gépjármű adás-vételére

 

Villány Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező 9 személyes VW Transporter típusú gépjármű adás-vételére.

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Villány Város Önkormányzat (7773 Villány, Főtér 1.)

2. Pályázat célja:
Önkormányzati tulajdonban lévő, használt VW Transporter értékesítése

3. A pályázat jellege:
Nyílt eljárás

 

4. Pályáztatásra kerülő gépjármű adatai:

 

gyártmány

Volkswagen

típus

Transporter

gyártási év

1995

tényleges km futás

265.000

teljesítmény

57 kw

szín

fehér

üzemanyag típus

diesel

sebességváltó

mechanikus

minimális ár

400.000,- Ft

 

Minimális irányár: 400.000,- Ft, mely összeget az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény 124.§ (1) bekezdés d) pontja és a 87.§ b) pontja alapján általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel. A gépjármű a minimális eladási ár alatt nem kerül értékesítésre.

5. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Villányi Közös Önkormányzati Hivatal, 7773 Villány, Főtér 1.

6. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani az ajánlattételi lapon szereplő adatok kitöltésével. Az ajánlati lap a www.villany.hu honlapról letölthető, vagy a hivatal titkárságán igényelhető. A borítékon a következő szövegeket kérjük feltüntetni: Az ajánlattevő neve, címe (székhelye), „Ajánlat VW Transporter megvételére”, „Iktatóban nem bontható fel!”

 

7. A pályázatok elbírálásának szempontja:

Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása sem áll fenn. A gépjármű értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó részére történik.

A benyújtott pályázatokat Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlatok felbontását követően bírálja el.

 

8. A gépjármű értékesítéssel kapcsolatos előírások:

Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 30 napig kötve vannak. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő, aki az értesítést követő 5 napon belül szerződést köt, és a vételárat egy összegben, a kiállított számla alapján a számla kiállítását követő 5 napon belül megfizeti. A gépjármű átadására csak a vételár eladó számláján való jóváírása után kerülhet sor.

Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől elállt, úgy a kiíró jogosult a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni. 

Az értékesítéssel kapcsolatban a vételáron felül felmerülő összes költség (eredetvizsgálat, a tulajdonjog változás átvezetésének költségei stb.) a vevőt terhelik.

A pályázatok felbontásán meg nem jelenő ajánlattevőket az Önkormányzat levélben vagy telefonon értesíti a pályázat eredményéről.

 

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2015. november 25. 16.00 óra


A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik személyesen vagy postai úton. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

10. Pályázati ajánlatok bontásának időpontja, helye:
A soron következő testületi ülés alkalmával, 2015. november 26. 16.30 órakor, a 7773 Villány, Főtér 1.,tanácstermében.

A pályázatok felbontásánál a kiíró, illetve az őt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek.
A nyertes ajánlattevők között azonos ajánlattétel esetén a jelenlévők között versenytárgyalásra kerül sor. A versenytárgyaláson a legmagasabb összegű, azonos és érvényes ajánlatot tevő személyek emelhetik az általuk ajánlott vételár összegét. Amennyiben az azonos és érvényes, legnagyobb összegű ajánlattevők nincsenek jelen a bontáskor, illetve egyikük sem kívánja emelni a vételár megajánlott összegét, a nyertes megállapítása sorsolás útján történik.

11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12. Pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kiíró megvizsgálja. Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesülte esetén, Képviselő-testületi határozat alapján szerződést köt a nyertes pályázóval. A Képviselő-testület eredménytelenné nyilvánítja az ajánlattevő által benyújtott pályázatot, ha az ajánlattevőnek az önkormányzat felé adótartozása áll fenn.

 

13. Egyéb információ:
A gépjármű megtekinthető előre egyeztetett időpontban Villány, Főtér 1. sz. alatt.

Édeklődni Obermajer Róbert városüzemeltetési vezetőnél lehet a 30/4830130 telefonszámon.

 

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítsa. Az ajánlattevők kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek.

 

Takáts Gyula
polgármester

Villány Város Önkormányzat


AJÁNLATI LAP LETÖLTÉSE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LETÖLTÉSE

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra