HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ 2017.08.07. NAPJÁN 17:00 ÓRÁTÓL TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL


HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ 2017.08.07. NAPJÁN 17:00 ÓRÁTÓL TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Településképi törvény) a hazai városok és községek sajátos településképének védelmét és alakítását kívánja biztosítani a társadalom bevonásával, ennek részeként előírja az önkormányzatok számára, hogy rendeletben szabályozzák a településkép védelmének elemeit, egyúttal biztosítsanak széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről annak érdekében, hogy az építmények tervezése és kivitelezése során eredményesen érvényesülhessenek a településképi szempontok.

A településkép védelmének törvényi célja az egyes települések, településrészek jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és örökségvédelem figyelembe vételével történő – megőrzése és kialakítása az ehhez szükséges jogi környezet, jogszabályi keretek meghatározásával.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján a településképi rendelet állapítja meg

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a védelem megszüntetését,

b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,

c) a településképi követelményeket.

A Településképi törvény a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében előírja továbbá az önkormányzatok számára települési arculati kézikönyv készítését. A települési arculati kézikönyv az egyes, a településen belül jól elkülönülő településrészek arculati jellemzőit és értékeit mutatja be, valamint szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Mind a településképi rendelet, mind a települési arculati kézikönyv széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával készül. Az önkormányzatnak 2017.10.01. napjáig meg kell alkotnia településképi rendeletét és el kell fogadnia települési arculati kézikönyvét, melynek előkészítése megkezdődött.

A Korm. rendelet értelmében a polgármester a települési arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel is.

A Korm. rendelet szabályaival összhangban Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.07.19. napján megtartott ülésén elfogadta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rendelet alapján:

A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

 

A leírt jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, a Korm. rendelet 29/A.§ (1) bekezdése alapján Takáts Gyula, Villány város polgármestere lakossági fórum keretében előzetes tájékoztatót tart Partnereink részére a településképi rendelettel és települési arculati kézikönyvvel kapcsolatban, melyre tisztelettel meghívjuk a Villányban ingatlannal rendelkezni jogosult lakosokat és szervezetek képviselőit, a Villányban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és a villányi székhelyű civil szervezetek képviselőit, és minden érdeklődőt.

A lakossági fórum időpontja: 2017.08.07. (hétfő) 17:00 óra

A lakossági fórum helyszíne: Villány Városi Művelődési Ház és Könyvtár (7773 Villány, Baross G. u. 13.)

 

A jelen hirdetményben foglalt, továbbá a lakossági fórumon szóban elhangzó előzetes tájékoztatóval kapcsolatos esetleges észrevételeiket, javaslataikat a tisztelt Partnereink az alábbiak szerint tehetik meg:

-          a lakossági fórumon szóban vagy

-          a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban:

a)       papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.) történő megküldéssel vagy

b)      elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel.

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra