HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL


A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény hatályba lépésével valamennyi önkormányzat köteles településképi rendeletet alkotni. A Településképi Rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb mûszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A Rendelet szakmai megalapozása érdekében az Önkormányzatnak Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) kell készíteni, mely a lakosság tájékoztatását szolgálja, egy olyan képes, színes, szemléletformáló kiadvány, amely feltárja és ismerteti az egyes városrészek arculati jellemzõit és értékeit, és ennek figyelembevételével, közérthetõ módon javaslatot tesz a településképhez illeszkedõ építészeti elemek alkalmazására és a jó építészeti értékek megõrzésére.
Tájékoztatom, hogy Villány Város Önkormányzata elkészíttette a TAK és településképi rendelet tervezetét, melyet a 2017. október 17. napján 17.00 órakor a Villányi Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Villány, Baross G. u. 11.) épületében tartandó lakossági fórumon ismertet. Az elõzetesen megalkotott partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság a fórumon az elkészített dokumentumokkal kapcsolatosan észrevételeket, javaslatokat tehetnek, de lehetõségük van a lakossági fórumot követõ 8. napig (2017. október 25.) észrevételeiket írásban is megtenni, melyet postai úton Villány Város Önkormányzata (7773 Villány, Fõ tér 1.), illetve a varoshaza@villany.hu e-mail címre küldhetnek meg. A lakossági fórumon tárgyalni kívánt dokumentumokat 2017. október 10. napjától a www.villany.hu oldalon, a hirdetõtáblákon, illetve a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban tekinthetik meg. A fórumon a megtisztelõ jelenlétükre, észrevételeikre, véleményeikre, javaslataikra feltétlenül számítunk!

Villány településképvédelméről szóló rendelet

TELEPÜLÉSKÉPI  ARCULATI  KÉZIKÖNYV

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra