PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Villányi Művelődési Ház igazgató


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Villányi Művelődési Ház igazgató

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Villányi Művelődési Ház igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

A munkaviszony tartalma:

A jogviszonyra az Mt. szabályai irányadóak. A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre.  A munkaviszony heti 40 órás munkaidővel, általános munkarendben történő foglalkoztatásra jön létre. A munkavégzés helye: 7773 Villány, Baross Gábor utca 13.  

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Villány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében: Villány Város Polgármestere.

A betöltendő munkakör megnevezése: igazgató

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Villányi Művelődési Ház Villány Város Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmény (költségvetési szerv), a Kult. tv. 77.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti művelődési ház. 

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. Vezetői munkáját a vonatkozó ágazati jogszabályokban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint végzi. Feladata az intézmény tevékenységének teljeskörű szakmai irányítása, szakszerű és törvényes vezetése, az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az önkormányzat közösségi színterének működtetése, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • iskolai végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés okirattal történő igazolása,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az Intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétének vagy kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzésének hitelt érdemlő igazolása,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.  egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

    rendezvényszervező munkakör betöltéséhez szükséges középfokú végzettség megléte,

    B kategóriás jogosítvány.

Javadalmazás:

A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony 2021. június 29. napjától 2026. június 29. napjáig terjedő öt év határozott időtartamra jön létre.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat vagy kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység hitelt érdemlő igazolása,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat másolata, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának,
 • részletes szakmai és vezetési program,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület zárt ülésen történő tárgyalást kére vagy sem,

             

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 21.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Villányi Művelődési Ház igazgatói pályázat” megjelöléssel Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 7773 Villány, Baross Gábor u. 13. címre dr. Nagy-Hegedüs Brigitta, a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és személyügyi csoportvezetője részére.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Dr. Nagy-Hegedüs Brigitta, a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és személyügyi csoportvezetője az alábbi elérhetőségeken: telefon: +36 30 180 3684, e-mail cím: hegedus.brigitta@villany.hu

A pályázat elbírálásának módja és határideje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a Villány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (veszélyhelyzet fennállása alatt polgármestere) által létrehozott, a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6.§ (1) bekezdése szerinti összetételű bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a következő ülésén (veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester képviselő-testületi hatáskörben, ülés tartása nélkül) dönt a pályázatról.

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan