Pályázati felhívás-családsegítő


Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
család- és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő távolléte idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc utca 22.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítő feladatát képezik különösen az alábbiak: - ellátja a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a szakmai programban meghatározott családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, ennek keretében: - fogadja és meghallgatja a szolgálatot felkereső ügyfeleket, - családlátogatások keretében személyes környezetében keresi fel az érintett személyeket, családokat, gyermekeket, és feljegyzést készít a családlátogatások során tapasztalt, további intézkedést szükségessé tevő esetekről, - a jogszabály szerinti adattartalommal vezeti az esetnaplót, - felismeri és feltárja a családokban tapasztalt mentális, szociális problémákat, ezek okait és megoldásukra gondozási tervet készít, - együttműködik a gyermekek és családjaik különböző problémáinak megoldása érdekében a nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális intézményekkel, hatóságokkal, ennek során közvetítő, kapcsolatfejlesztő szerepet vállal, - javaslatot tesz a probléma megoldását segítő szakintézmények igénybevételére vagy intézkedéssel segíti a megfelelő szakellátás vagy szolgáltatás igénybevételét, - eljár a családok, gyermekek érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében, - az intézményvezető felé jelzi új típusú szolgáltatások bevezetését vagy a meglévő szolgáltatások módosítását, - részt vesz az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken, ezt írásban dokumentálja, - javaslatot tesz anyagi és dologi segítségnyújtás formáira és mértékeire, - a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, továbbá - a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermekek beilleszkedéséről, körülményeiről, nevelkedéséről, - a vonatkozó jogszabályban előírt módon vezeti a „Gyermekeink védelmében” megnevezésű adatlaprendszer szerinti nyilvántartásokat, a gyermekek sorsának megtervezését ezen adatlaprendszer szerint végzi, ennek során gondoskodik a személyes adatok védelméről, - ellátja mindazon, a szakterületével összefüggő feladatokat, amelyekkel a szakmai vezető vagy az intézményvezető megbízza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,

•         családsegítés terén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

 

•         büntetlen előélet

•         18. életév betöltése

•         magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         családsegítés terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL

 

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű empátia, pontosság, precizitás, határozottság, szervezőkészség, kooperativitás, kommunikációs képess,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló okirat másolata

•         erkölcsi bizonyítvány

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. ébi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn

•         jogosítvány másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolovics Ivánné nyújt, a 30/5790458 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

 

•         Elektronikus úton Szokolovics Ivánné részére a csaladsegitovillany@gmail.com E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Szokolovics Ivánné, Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályi előírások szerint bírálja el a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Villány Város Önkormányzatának honlapja - 2017. január 20.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra