Önkormányzat / Hirdetmények
Az oldal folyamatos feltöltés alatt áll!

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP letöltése

Tájékoztató a tűzgyújtás szabályairól

Tájékozatató letöltése

Nyilatkozat

Égetési kérelem 

 Kereskedelmi nyilvántartások

http://kozadat.localinfo.hu/villany/?module=news&action=show&nid=175985#MIDDLE
 

 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0173

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Villány Város Önkormányzata (7773 Villány, Baross G. u. 29.)

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: IKT eszközfejlesztés a villányi általános iskolában TIOP 1.1.1-07/1-2008-0173 pályázat keretében.

 

20 db Iskolai munkaállomás csomag (PC)
9 db Tantermi csomag
2 db WIFI csomag
1 db Alkalmazás szervercsomag
1 db Szerver szoftver

1 db Szavazócsomag

2 db Kötelező oktatás

 

3. A választott eljárás fajtája: Harmadik rész VI. Fejezet 22. cím 251. § (2) bekezdés

 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen

b)*Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2

 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

 

Bírálati szempont Ajánlattevő neve Címe Nettó ajánlati ár (Ft.-ban)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Digistar Kft. 7623 Pécs, Szabadság u. 11. 10.667.000
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Schneider Informatikai Kft. 7720 Pécsvárad, Bem u. 2. 10.770.000

 

b)**Az a)pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:
Az elbírálás A részszempontok            
részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Értékelési pontszám Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:              
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
 

 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve Címe Érvénytelenség indoka
     
     

8.   a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Bírálati szempont Ajánlattevő neve Címe Nettó ajánlati ár (Ft.-ban)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Digistar Kft. 7623 Pécs, Szabadság u. 11. 10.667.000 Ft

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Bírálati szempont Ajánlattevő neve Címe Nettó ajánlati ár (Ft.-ban)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Schneider Informatikai Kft. 7720 Pécsvárad, Bem u. 2. 10.770.000

 

 

9.   a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - Igen

      b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - Igen

 

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:

      a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

      b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

 

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

      a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: interaktív tábla üzembe helyezése

      b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

 

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

 

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2011. június 25.

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2011. július 25.

 

14.* Egyéb információk:

 

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

 

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldéséneknapja: 2011. május 16.

 

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2011. június 15.

 

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. június 15.

 

19.* Az összegezés javításának indoka:

 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

 

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan