Önkormányzat / Intézmények


 Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Villány, Deák Ferenc u.22.

(Telefon: 72/579-240; 30/424-8043)

csaladsegitovillany@gmail.com

 

 

 

Ellátási körzet:

 

Drávaszabolcs

Kovácshida

Babarcszőlős

Drávaszerdahely

Márfa

Bisse

Garé

Rádfalva

Cún

Gordisa

Siklósbodony

Diósviszló

Harkány

Szaporca

Drávacsehi

Ipacsfa

Szava

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Kémes

Kisdér

Kisjakabfalva

Tésenfa

Villánykövesd

Villány

 

Ügyfélfogadás:

 

Villány

Harkány

 

Hétfő

8°°-15³°

-8°°-15³°

 

Kedd

8°°-15³°

8°°-15³°

 

Szerda

8°°-15³°

-8°°-15³°

 

Csütörtök

8°°-15³°

-8°°-15³°

-

Péntek

nincs ügyfélfogadás

-nincs ügyfélfogadás

-

 

A Szolgálat munkatársai:

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Házi szociális gondozás

Szokolovics Ivánné

intézményvezető

Molnár Katalin

Szakmai vezető

Győrmárton Józsefné

családsegítő

Paczekné Nichter Zsanett

 gondozó

Ganyu Ramóna

családsegítő

Zunnert Csabáné

gondozó

Frőhling Adrienn

családsegítő

Schlappné Gyulai Gyöngyi

gondozó

Szenténé Wallaer Lilla

családsegítő

 Lukács Kitti

gondozó

Forgó Enikő

családsegítő

Tein Rózsa

gondozó

 

A szolgálat 2014. 06.01-én kezdte meg működését. Az intézmény társulási formában működik, mely társulást az induláskor 27 önkormányzat hozta létre. Jelenleg a társult települések száma 26. A gesztortelepülés Villány. Társult települések:

 

 

Drávaszabolcs

Kovácshida

Babarcszőlős

Drávaszerdahely

Márfa

Bisse

Garé

Rádfalva

Cún

Gordisa

Siklósbodony

Diósviszló

Harkány

Szaporca

Drávacsehi

Ipacsfa

Szava

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Kémes

Kisdér

Kisjakabfalva

Tésenfa

Villánykövesd

Villány

Intézményünkön belül a Gyermekjóléti szolgálat  önálló szakmai egységként működik. Szolgálatunk tevékenysége az általános szolgáltató tevékenységen túl a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzésére, és az igényeknek megdelelő önálló egyéni és csoportos programok nyújtására irányul. A családsegítés keretein belül a szociális és mentálhigiéniás problémák, továbbá különböző krízishelyzetekben lévő és segítséget igénylő személyek és családok számára nyújtunk szolgáltatást az életvezetési képesség megőrzése céljából.

Szolgáltatás célja:

Villány város közigazgatási területén illetve a Társulási Szerződés keretében más település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Szociális szolgáltatások ( Felnőtt családsegítés)

 • Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.
 • Tájékoztatást nyújt a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
 • A családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.
 • Szolgáltatásokat szervez és közvetít az egyén és család számára.
 • A családon belüli kapcsolaterősítést segítő programokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat szervez. (konfliktuskezelés, közvetítés)

 

 • Szükség esetén ingyenes jogi tanácsadást biztosít.
 • Szociális információs szolgáltatást működtet.
 • Adományozás

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

 

 Gyermekjóléti Szolgálat

 

1) A Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységi körében a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • tájékoztat a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segíti a támogatásokhoz való hozzájutást.
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi
 • támogatja, segíti, tanácsokkal látja el a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát, valamint megszervezi a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást
 • hivatalos ügyek intézését segíti.
 • szabadidős programokat szervez.

    2) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 • a gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelző rendszert működtet, a megelőzés érdekében pedig együttműködik a polgármesteri hivatallal, a szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálattal, civil szervezetekkel, egyházakkal, rendőrséggel, magánszemélyekkel,
 • feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, ezek megoldására javaslatot készít.
 • a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés összehangolása és megszervezése.

    3) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • családgondozással elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat.
 • elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
 • szükség esetén egészségügyi, szociális (különösen családsegítő szolgáltatást), valamint hatósági beavatkozást kezdeményez.
 • szükség esetén javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására.

    4) Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

 • családgondozással elősegíti a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtését, javítását, a szülő és gyermek közti kapcsolat helyreállítását.
 • elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
 • utógondozás biztosításával segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését.

  Az ellátás tartama, feltételei:

 • Az ellátások igénybevétele általában önkéntes.
 • Ha azonban a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor törvény rendeli el az ellátás kötelező igénybevételét (Gyv. tv. 31. § (2))
 • Kötelező igénybevétel esetén az ellátást csak határozat szüntetheti meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat igénybevétele térítésmentes.

Pszichológiai tanácsadás:

Palotás Béla pszichológus

Szerda: 8°°-12°°óráig (előzetes időpont egyeztetéssel)

 

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása

- közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné  fenntartásában

- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében

- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban

- segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban. 

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan