Önkormányzat / Intézmények


 Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központ

Villány, Deák Ferenc u.22.

(Telefon: 72/579-240; 30/424-8043)

csaladsegitovillany@gmail.com

 

 

 

Ellátási körzet:

Alsószentmárton

Drávaszabolcs

Kovácshida

Babarcszőlős

Drávaszerdahely

Márfa

Bisse

Garé

Rádfalva

Cún

Gordisa

Siklósbodony

Diósviszló

Harkány

Szaporca

Drávacsehi

Ipacsfa

Szava

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Kémes

Kisdér

Kisjakabfalva

Tésenfa

Villánykövesd

Villány

 

Ügyfélfogadás:

 

Villány

Harkány

Alsószentmárton

Hétfő

8°°-15³°

-8°°-15³°

Minden hónap első hétfőjén-

Kedd

8°°-15³°

8°°-15³°

-9.00-10.00 óráig

Szerda

8°°-15³°

-8°°-15³°

 

Csütörtök

8°°-15³°

-8°°-15³°

-

Péntek

nincs ügyfélfogadás

-nincs ügyfélfogadás

-

 

A Szolgálat munkatársai:

Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

Szokolovics Ivánné

vezető családgondozó

Szarkándi Lajosné

szakmai vezető

Győrmárton Józsefné

családgondozó

Magyar Gáborné

családgondozó

Stangl Ramóna

családgondozó

Prokopné Huber Hajnalka

családgondozó

Mann Csilla

családgondozó

 

családgondozó

 

A szolgálat 2014. 06.01-én kezdte meg működését. Az intézmény társulási formában működik, mely társulást az induláskor 27 önkormányzat hozta létre. Jelenleg a társult települések száma 27. A gesztortelepülés Villány. Társult települések:

 

Alsószentmárton

Drávaszabolcs

Kovácshida

Babarcszőlős

Drávaszerdahely

Márfa

Bisse

Garé

Rádfalva

Cún

Gordisa

Siklósbodony

Diósviszló

Harkány

Szaporca

Drávacsehi

Ipacsfa

Szava

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Kémes

Kisdér

Kisjakabfalva

Tésenfa

Villánykövesd

Villány

Intézményünkön belül a Gyermekjóléti szolgálat  önálló szakmai egységként működik. Szolgálatunk tevékenysége az általános szolgáltató tevékenységen túl a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzésére, és az igényeknek megdelelő önálló egyéni és csoportos programok nyújtására irányul. A családsegítés keretein belül a szociális és mentálhigiéniás problémák, továbbá különböző krízishelyzetekben lévő és segítséget igénylő személyek és családok számára nyújtunk szolgáltatást az életvezetési képesség megőrzése céljából.

Szolgáltatás célja:

Villány város közigazgatási területén illetve a Társulási Szerződés keretében más település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Családsegítő Szolgálat

 • Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.
 • Tájékoztatást nyújt a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
 • A családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.
 • Szolgáltatásokat szervez és közvetít az egyén és család számára.
 • A családon belüli kapcsolaterősítést segítő programokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat szervez. (konfliktuskezelés, közvetítés)

 

 • Szükség esetén ingyenes jogi tanácsadást biztosít.
 • Szociális információs szolgáltatást működtet.
 • Adományozás

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

Gyermekjóléti Szolgálat

1) A Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységi körében a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • tájékoztat a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segíti a támogatásokhoz való hozzájutást.
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi
 • támogatja, segíti, tanácsokkal látja el a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát, valamint megszervezi a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást
 • hivatalos ügyek intézését segíti.
 • szabadidős programokat szervez.

    2) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 • a gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelző rendszert működtet, a megelőzés érdekében pedig együttműködik a polgármesteri hivatallal, a szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálattal, civil szervezetekkel, egyházakkal, rendőrséggel, magánszemélyekkel,
 • feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, ezek megoldására javaslatot készít.
 • a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés összehangolása és megszervezése.

    3) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • családgondozással elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat.
 • elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
 • szükség esetén egészségügyi, szociális (különösen családsegítő szolgáltatást), valamint hatósági beavatkozást kezdeményez.
 • szükség esetén javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására.

    4) Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

 • családgondozással elősegíti a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtését, javítását, a szülő és gyermek közti kapcsolat helyreállítását.
 • elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
 • utógondozás biztosításával segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését.

  Az ellátás tartama, feltételei:

 • Az ellátások igénybevétele általában önkéntes.
 • Ha azonban a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor törvény rendeli el az ellátás kötelező igénybevételét (Gyv. tv. 31. § (2))
 • Kötelező igénybevétel esetén az ellátást csak határozat szüntetheti meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat igénybevétele térítésmentes.

Pszichológiai tanácsadás:

Stier Tímea pszichológus

Hétfő: 8°°-16°°óráig (előzetes időpont egyeztetéssel)

 

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása

- közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné  fenntartásában

- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében

- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban

- segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban. 

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra